ระบบงบประมาณ SSB เน้นผลผลิต (Output) และความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตกับผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ในทุกระดับ โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้ในทุกระดับหรือทุกแผนงาน ระบบงบประมาณ SSB เป็นระบบงานที่ใช้ในบริหารงานงบประมาณ (Fund Management) การควบคุมเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปี หรือแหล่งเงินรายได้อื่นๆ ที่องค์กรต้องการจะควบคุม เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค โดยช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ รายละเอียดการใช้จ่ายของยอดเงินงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ได้ตลอดเวลา เลือกดูได้ทั้งตามปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ผลผลิต กิจกรรม หมวดรายจ่าย และตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ระบบงบประมาณ SSB จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การก่อหนี้ผูกพันจากงานจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบคลังพัสดุ) หรือการก่อหนี้จากรายจ่ายอื่นๆ (ระบบบัญชีเจ้าหนี้) และทำการปรับปรุงงบคงเหลือเมื่อมีการจ่ายเงินจากงบประมาณ (ระบบบัญชีเจ้าหนี้) และเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ ระบบสามารถกันเงินเหลื่อมปี หรือกันเงินข้ามปีสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ ถัดไป หรือส่งคืนคลัง หรือโอนเป็นเงินสะสมเมื่อมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายได้ ในกรณีที่ใช้ร่วมกับระบบบัญชีแยกประเภท SSB ที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านการบัญชีต้นทุน ระบบฯ จะช่วยให้ท่านสามารถทำการคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณได้อย่างถูกต้องยิ่งๆขึ้น นอกจากนี้หากใช้ร่วมกับระบบการจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม SSB ด้วยแล้ว การวางแผนงบประมาณของท่านก็จะมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

คุณสมบัติเด่นของระบบงบประมาณ SSB

  • กำหนดแผนงบประมาณได้ตั้งแต่ รายเดือน รายไตรมาส รายปี และกำหนดตัวชี้วัดของแผนงานนั้นๆได้
  • การจัดเก็บข้อมูลเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจำปี ได้จัดหมวดหมู่ตามระเบียบของสำนักงบประมาณ ได้แก่ ตามปีงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม หมวดรายจ่าย แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน
  • รายได้อื่นๆหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ต้องการควบคุม การใช้จ่ายเงินผ่านระบบโดยไม่จำกัด
  • ทำการ โอน/เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายงบประมาณ เพิ่มหรือลด ยอดเงินงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ ผลผลิต กิจกรรม ภายใต้ระเบียบขององค์กรได้
  • สามารถติดตาม ตรวจสอบ และเรียกดูข้อมูลรายละเอียดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำ ปี เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบยอดงบประมาณในส่วนของหน่วยงานที่ของบประมาณได้
  • ปรับปรุงโดยตัดยอดงบประมาณหลังผูกพัน เมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมตั้งหนี้ โดยอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงยอดงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายจริงโดยอัตโนมัติ
  • รายงานที่มาพร้อมกับระบบ ครบถ้วน เช่น รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน (แยกตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรม หมวดรายจ่าย หน่วยงาน) รายงานงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี (แยกตาม แผนงาน/โครงการ กิจกรรม หมวดรายจ่าย หน่วยงาน) รายงานสรุปงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี รายงานการกันเงินข้ามปี/รายงานการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ

  •